Make your own free website on Tripod.com

תשתית לדיאלוג חינוכי מתמשך

 

 מהלך ההפעלה

 

 

שלב א במליאה

 

" סיעור מוחות "  בנושא : תקנון לשם מה

להלן שאלות העשויות לסייע ב " סיעור המוחות " :

 

1.     לשם מה צריך תקנון ?

2.      מה הן מטרות התקנון עבורכם ?

3.     אילו קשיים צפויים , לדעתכם , בתהליך כתיבת התקנון ?

4.     את מי / מה ישרת התקנון ?

5.     על מי יחולו הכללים המופיעים בתקנון ?

6.     עד כמה ההנחיות צריכות להיות ברורות וקונקרטיות ?

7.     מה תהיה שפת התקנון ( איסורים , זכויות , עקרונות ) ?

8.     על אילו תחומים יחול התקנון ?

9.     האם התקנון הוא תקנון " לנצח " או תקנון חי ודינמי ?

10. מה ,לדעתכם , יש לעשות כדי שהתקנון ייצג את המסגרת החינוכית ?

11. כיצד , לדעתכם , ניתן ליצור שותפות ואחריות לגבי התקנון ?

 

 

שלב ב אישי

 

באילו נושאים יעסוק התקנון ? נסו להשיב על ידי ציון פרקים שייכללו בתקנון .

 

שלב ג קבוצתי

 

בסבב יוצגו הצעות שונות .

 

שאלות לדיון :

 

1.     מה , לפי דעת חברי הקבוצה , לא צריך להיכלל בתקנון ? מדוע ?

2.     מה חשוב שייכלל בתקנון ? מדוע ?

3.     מה בא כל אחד מהפרקים להבטיח ?

4.     מה יהיה תוכנו של כל פרק ?

 

ההצעות יירשמו על גבי גיליון נייר גדול

 

מתוך הספר " אלימות לא בבית סיפרנו "

 

לקט אמרות ופתגמים

 

 

הכופה את שיחתו על שומעו , הופך את השיחה שביניהם למלחמת שחרור , שבה מנצח שומעו

ויוצא לחופשי

 

 

 

מי שתורק את הדלת אחריו יתקשה לשוב ולפתוח אותה

 

 

 

מילים ואבנים אי אפשר להשיב .

 

 

הר עם הר לא ייפגש אבל אדם עם אדם ייפגש

 

 

כל עוד שכנך בטוב , אתה בטוב .

 

 

האגרוף אינו מסוגל להצליח היכן שהלשון והעט נכשלו, כי הניואנסים שבו מוגבלים מאוד .