Make your own free website on Tripod.com

מטרותיה של הוראת ההיסטוריה בבית הספר

 

המטרות הכלליות :

 

1.    הכרת אירועים היסטוריים חשובים .

2.    רכישת מיומנויות הדרושות ללימוד ההיסטוריה .

3.    רכישת מושגים היסטוריים המקובלים בתיאורו ובהסברתו של אירוע היסטורי .

4.    ראייתן של תופעות חברתיות בזיקתן אל העבר .

5.    פיתוח החשיבה ההיסטורית ( האנליטית המדמה והסינתטית )

6.    טיפוח השיפוט של אירועים היסטוריים על פי ערכים מוסריים כלל אנושיים .

7.    טיפוח הבנה וסובלנות כלפי רגשות , מסורות ודרכי חיים של אנשים ועמים אחרים .

8.    טיפוח רגש ההזדהות עם העם והמדינה .

 

פיתוח החשיבה ההיסטורית

 

פיתוח החשיבה האנליטית , שתתבטא בטיפוחן של :

 

א.   היכולת למצוא את הצד השווה ואת השונה בין מאורעות היסטוריים , מוסדות חברתיים , מקורות ותיאורים שונים .

ב.    היכולת להבחין נכונה בין עיקר לטפל : בין ראיות למסקנות : בין עובדות , הנחות ודעות ,

      ובין ההכללות לבין העובדות שעליהן סומכות ההכללות האלה .

 

פיתוח החשיבה המדמה תתבטא בטיפוחם של

 

א.   חיפוש שיטתי אחרי סיבות , תוצאות ומשמעויות שונות , שייתכנו לגבי אירוע היסטורי מסוים .

ב.    מאמץ שיטתי לחדור אל מסכת החיים המתגלמת בשידורים בשרידים ומסמכים המצויים בידינו .

ג.    הבהרת משמעותו של מעשה ריאלי ( שבוצע ) על ידי דימויין של האפשרויות הפוטנציאליות ( שלא נוצלו )

 

פיתוח החשיבה הסינתטית יושג במידה שהלומד יצליח :

 

א.   לזהות ולנסח בעיות חדשות בעניין אירועים ותהליכים היסטוריים מסוימים .

ב.    להציע השערות משלו להסברתם של אירועים היסטוריים ולפתרונן של בעיות היסטוריות .

ג.    להשתמש במושגים ובהכללות , שנתגבשו תוך עיון במאורעות העבר , לשם תיאורם והסברתם של אירועים ובעיות בהווה .