Make your own free website on Tripod.com

מרכז המורים חמדת הדרום תשס"א

 

סדנא : " חינוך לערכים בהיסטוריה ואזרחות "

 

דוגמאות

 

מטרת הפעילות

נושא הפעילות

תאריך

הפעלה

כיצד יוצרים דיאלוג בכיתה ?

תקנון לשם מה?

כיצד ניתן ליצור שותפות ואחריות לתקנון ?

תשתית לדיאלוג חינוכי מתמשך

1.11.2000

רשימת אתרים נבחרים

הכרת אתרים שימושים בהם מידע רב היכול לעזור לצוות המשתלמות .

שילוב המחשב בתהליך הלמידה האינטרנט כמקור מידע .

8.11.2000

 

מבנה בחינת הבגרות באזרחות

כיצד לדון בנושאים אקטואלים

תוכנית הלימודים החדשה באזרחות מדריכת המחוז שוש מור

15.11.2000

 

הבחירות למועצת תלמידים שיתוף התלמידים בהחלטות מפגש עם יושבת ראש מועצת התלמידים וסגנה .

סיור בבית הספר " אשל הנשיא "

22.11.2000

יהדות

דגם לבניית שיעור סביב ערך בראיה רב תחומית .

חופש הביטוי בראיה רב תחומית היסטוריה אזרחות , יהדות  ודילמה ערכית בבית המשפט  .

29.11.2000

    אזרחות    

היסטוריה   

דילמה ערכית

 

 מטרות ההוראה

מבנה בחינת הבגרות בהיסטוריה .

המשתלמות העלו קשיים מהשטח .

מפגש עם שרה וידר המפקחת על לימודי ההיסטוריה (מגזר דתי )

מפגש עם יוני סגל מדריך מחוזי להיסטוריה ( מגזר חילוני )

6.12.2000

יהדות    

בחינת נושא אקטואלי בראיה רב תחומית .

אזרחות , אקטואליה , יהדות .

בחירות לרשות הממשלה .

"בחירת המנהיג"

13.12.2000

אזרחות 

אקטואליה

הסטוריה

 

בחינה מחודשת צורכי המורים בבתי הספר

ליווי בית ספרי

20.12.2000

מנועי חיפוש

 

חיפוש מידע באינטרנט

מנועי חיפוש

3.1.2001

מהי דילמה ?

יישום דוחות קרמניצר שנהר הלכה למעשה .

יפה דלומי רכזת אזור דרום דוחות קרמניצר שנהר

10.1.2001

 

גורל החריג בחברה , אכזריות החברה לבודדים וחריגים.

יציאה להצגה "על  "עכברים ואנשים "

+ שיחה עם שחקן

תאטרון בית לסין

18.1.2001

 

המשגה , לימוד והכרת הזכויות . תרגול המושגים והקטגוריות בשפת הזכויות .

זכויות מתנגשות בחברה הישראלית .

"האגודה לזכויות האזרח "

24.1.2001

תקשורת

חוקים

מסרים גלויים וסמויים בתעמולת הבחירות בחינת תעמולת הבחירות 31.1.2001
המטלה בניית מערכי שיעור תוך מיקוד ערכי מטלה 7.2.2001
מהו מיקוד ערכי  הרצאה מאת דוד גרונר מיקוד ערכי בלמידה 28.2.2001
מבחר מאמרים הצגת דעות שונות למבנה המדינה מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית 14.3.2001
דף הנחיה פתיחת דואר אלקטרוני לכל משתלמת ואימון בתיפעולו פתיחת דואל 213.2001
רשימת כתובות מערכי שיעור ומידע באמצעות האינטרנט השואה 28.3.2001