Make your own free website on Tripod.com

חוק הבחירות ( דרכי תעמולה ) התשי"ט 1959

סעיפים נבחרים מהחוק

 

 

תיקון 12   (א)  לא ייעשה שימוש בתעמולת בחירות בשמו או בדמותו של איש כוחות הביטחון שנפצע או שנהרג עקב היותו איש כוחות הביטחוון, או בשמו או בדמותו של נפגע פגיעת איבה, בלא הסכמתו בכתב, ואם אינו בחיים - בלא הסכמת בן משפחתו בכתב ובלבד שבן משפחה אחר לא התנגד לכך בכתב.

 

 

(ב)         לא ייעשה שימוש בתעמולת בחירות בצבא הגנה לישראל באופן העשוי ליצור רושם כי צבא ההגנה לישראל מזוהה עם מפלגה או עם רשימת מועמדים; אין בסעיף קטן זה כדי למנוע ממפלגה או מרשימת מועמדים להביע תמיכה בצבא ההגנה לישראל.

 

(ג)          אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע באיסורים ובהגבלות הקבועים בכל דין לגבי השתתפות כוחות הביטחון בתעמולה מפלגתית או לגבי פגיעה בפרטיות.

 

 

(ד)         בסעיף זה -  "איש כוחות הביטחון" - מי שמשרת או ששירת בצבא הגנה לישראל, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר או בארגון ביטחון אחר של המדינה;  "בן משפחה" - בן זוג, הורה, וכן ילד, אח או אחות שמלאו להם 18 שנים;  "נפגע", "פגיעת איבה" - כהגדרתם בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל- 2  1970.

   הגבלות על  תעמולת בחירות שבה התייחסות לכוחות הביטחון או לנפגעי פעולות איבה  תיקון 18

 

(ה)          לא ישותף בתעמולת בחירות ילד שגילו מתחת לגיל 15; לענין זה, "שיתוף" בתעמולת בחירות - למעט שימוש, בתעמולת בחירות, בצילום או בהקלטה שבהם מופיע ילד בפעילות שגרתית. 2ג.  הגבלה על שיתוף  ילדים בתעמולת בחירות

 

15( א )לא יהיו שידורים של תעמולת בחירות בטלויזיה אלא ב - 21 הימים שלפני הבחירות.

 

  16 ( א ) תיקון   ביום ה - 14, ביום ה - 7 ובכל אחד משני הימים שלפני יום הבחירות לכנסת ולראש הממשלה, וביום הבחירות, יפרסם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בכל העתונים היומיים המופיעים בישראל, בשידורי החדשות ברדיו ובטלויזיה ובכל דרך אחרת שיקבע לאחר התייעצות עם אותה ועדה, הודעה שתבהיר לבוחרים את זכותם לבחור באורח חופשי ולפי מצפונם, ותפרט את הוראות החוק המבטיחות את חופש הבחירות, חשאיותן וטהרן.

 

 

 

הסדנא : חינוך לערכים בהיסטוריה ואזרחות

 

 

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון מישאל חשין, דחה את בקשתה של סיעת "שינוי" לאסור על שימוש בצילום הידוע של "הצנחנים בכותל" של דוד רובינגר משנת 1967.

תאריך: 7/1/2001
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון מישאל חשין, דחה, את בקשתה של סיעת "שינוי" לאסור על שימוש בצילום הידוע של "הצנחנים בכותל" של דוד רובינגר משנת 1967, לקראת הבחירות לראשות הממשלה האמורות להיערך ביום שלישי, י"ג בשבט התשס"א, 6 בפברואר 2001.

סיעת שינוי שעתרה בנושא, טענה כי השימוש בצילום נעשה בניגוד לדין, ועל כן ביקשה לאסור פרסום ברבים של הצילום עד למועד הבחירות.

כן טענה הסיעה, כי הצנחן המופיע במרכזו של צילום "הצנחנים בכותל", ד"ר יצחק יפעת, לא נתן היתר כי יעשה שימוש בתמונתו למטרה פוליטית.

בהחלטתו, כותב השופט חשין, כי הטענה כי ד"ר יצחק יפעת לא נתן היתר כי יעשה שימוש בתמונתו למטרה פוליטית וכי הפרסום פוגע בו, אינה מקובלת עליו.

"...חילוקי הדעות שנתגלעו בין ד"ר יפעת לבין הגופים העושים שימוש בתמונתו – שלא כדין, לדבריו – חילוקי דעות שבתהום המשפט האזרחי הם, וממילא דינם הוא כי יוכרע בבית משפט המוסמך לדבר... שערי בית המשפט פתוחים בפני ד"ר יפעת ולא לי להכריע בהתנגדותו כי ייעשה שימוש בתמונתו", כותב בהחלטתו השופט חשין.

לגבי הטענה, האם שימוש בתמונה המפורסמת "הצנחנים בכותל" עשוי ליצור רושם כי צה"ל מזוהה עם מפלגה או עם המועמד, קובע השופט חשין כי: ".... לא יהיה זה נכון, לדעתי, לתאר את התמונה כתמונה העשויה ליצור רושם כי צה"ל מזוהה עם מי מן המועמדים.
ייחודה של התמונה – והכל יסכימו כי תמונה ייחודית היא – אין עניינה בצה"ל בתורת שכזה. הצילום, צילומם של ארבעה חיילים הוא, אך אין צורך בעיון מעמיק כדי לדעת ולהבין כי העיקר הוא במבט, במבטם של החיילים; מבט של השתאות, מבט של פתיעה, מבט נירגש של כמיהה ושל געגועים. גם אם הגיבורים שבתמונה עונדים מדי צה"ל, לא במדים עיקר, העיקר הוא במבט שבעיניים, באותו מבט חד-פעמי, אם תרצו: מבטה של ישראל המתחדשת".

תמונה זו של "הצנחנים בכותל" כותב השופט חשין בהחלטתו, "תמונה ייחודית וחד-פעמית היא, וזה מכבר הופקעה מרשותו של צה"ל – אם היתה אי פעם נכס מנכסיו – והפכה לנכס מנכסי האומה כולה".

כאמור, החליט יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט מישאל חשין לדחות את העתירה.

 

 

טשטוש דמויות ילדים בתשדירי תעמולת הבחירות מטעם אהוד ברק ואריאל שרון

תאריך: 21/1/2001
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון מישאל חשין הורה היום לטשטש בשני מקרים את דמויותיהם של ילדים המופיעים בתשדירי תעמולת הבחירות של אהוד ברק ושל אריאל שרון (פעמיים בכל תשדיר של כל מועמד).

על-פי דעתו של השופט חשין, (כפי שהועברה לנציגי המפלגות ב-4 בינואר 2001):
"....אסור בכל מקרה שיתופם של ילדים, מקום שהם "גיבורים ראשיים" של השידור, ואפילו נמנים עם קרובי משפחה הקטינים האמורים לעיל.
שיתופם של ילדים מתחת לגיל 15 יותר רק אם הופעתם בשידור היא אינצידנטלית לעיקרו של השידור...."


פרטים נוספים:
בתשדירי התעמולה של המועמד אהוד ברק טושטשו דמויות ילדים ההולכים לגן ילדים, ודמויות ילדים המשחקים בגן שעשועים.
בתשדירי התעמולה של המועמד אריאל שרון: טושטשה דמותו של ילד הנישא על כתפיו של המועמד אריאל שרון, ודמות ילד הנוסע על טרקטורון ילדים בצמוד לטרקטורון עליו נוסע המועמד אריאל שרון.

 

במשפחות שכולות

תאריך: 28/1/2001
עו"ד צבי סער מתל-אביב פנה ביום שישי ב' בשבט התשס"א, 26 בינואר 2001, ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון מישאל חשין, בבקשה להוציא צו מניעה נגד תומכי המועמד אהוד ברק האוסר לבצע תעמולת בחירות "במסווה ותחת הכותרת של משפחות שכולות".

לטענת העותר, תומכי המועמד אהוד ברק, הקימו אוהל מול בית ז'בוטינסקי בתל-אביב ועל דפנות האוהל והמכונית החונה בסמוך, הציבו שלט גדול " משפחות שכולות" וכן שלטים המזכירים את מלחמת לבנון.

על-פי העותר, תעמולה במסווה ותחת הכותרת "משפחות שכולות" – היא תעמולה שיש בה משום הסתה אסורה, המהווה הפרה בוטה של החוק. "ייחוס חללי מלחמתנו למועמד מסויים היא תעמולה פסולה, אסורה ומסיתה. יש בה חלילה משום ריקוד על הדם, כאילו מועמד מסויים הוא אחראי אישית לשפיכת דם זו ולפיכך יש לעצרו".

העותר טוען בעתירתו, האנשים המכנים את עצמם "משפחות שכולות" הם פעילי אהוד ברק ומפלגת העבודה....

 

 

 

תעמולה בדרכים חדשות

 

 

בקשות למתן צו מניעה מטעם סיעת ש"ס נגד ח"כ אופיר פינס וסיעת ישראל אחת

תאריך: 28/1/2001
סיעת ש"ס הגישה היום, יום ראשון ד בשבט התשס"א, 28 בינואר 2001, ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון מישאל חשין שתי בקשות דחופות למתן צו מניעה נגד ח"כ אופיר פינס וסיעת ישראל אחת והאוסר על :

א. שימוש באמצעי תעמולה המהווה שידול להצביע או להימנע מלהצביע בדרך של קללה, בניגוד להוראות חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה.
ב. לעשות שימוש בשידורי רשת הטלוויזיה הרוסית אן-טי-וי לצורכי תעמולת הבחירות בניגוד לחוק הבחירות (דרכי תעמולה).

טרם נקבע מועד לשמיעת העתירות.

פרטים נוספים:

1. העותרים טוענים כי ישראל אחת, עושה בימים האחרונים שימוש בקמפיין הפחדה, הכולל סדרת אירועים שקריים והזויים, מלווים בתאריכים, שיתרחשו כביכול בעקבות היבחרותו של ח"כ אריאל שרון לראש הממשלה.

על-פי קמפיין זה, היבחרותו של ח"כ שרון תביא תוך ימים ספורים את מדינת ישראל למצב של לוחמה כוללת. עוד כולל הקמפיין, טוענים העותרים כי "....בתאריך פלוני תעביר המבקשת (ש"ס) חוק האוסר על נסיעה בשבת".

על-פי העותרים, מדובר בקמפיין בעל אלמנטים פליליים שהינם בין היתר הסתה, תרמית וזריעת פאניקה ובהלה בציבור ולשון הרע.
העותרים רואים בקמפיין שידול מטעם ישראל אחת להצביע עבור ראש הממשלה ברק או להימנע מלהצביע עבור ח"כ שרון תוך שימוש ב"קללה".

2. לגבי השימוש בטלוויזיה הרוסית אן-טי-וי, טוענים העותרים כי על-פי כתבה שהתפרסמה במוסף לשבת של העיתון "ידיעות אחרונות", נאמר כי: "....בבחירות האלו יש ערוץ טלוויזיה אחד שראוי להגדרה "המגרש הביתי של ברק" זהו הערוץ הרוסי אן-טי-וי, השייך למיליונר הרוסי ולדימיר גוסינסקי. בשבועות האחרונים, כמעט בכל יום, נערכים שם ראיונות עם ברק ואנשיו בשעות צפייה שיא, כתבות מישראל העוסקות בחרדות בציבור הרוסי בפני המצב הביטחוני המתוח. הערוץ הנקלט בישראל מוביל כאן ברייטינג בפער נכבד על פני כל אמצעי התקשורת אחר בשפה הרוסית ונחשב למשפיע ביותר".


בקשה למתן צו מניעה נגד ח"כ אופיר פינס, סיעת ישראל אחת ועיתון "מעריב" האוסר על שימוש באינטרנט לצורכי תעמולת בחירות

תאריך: 28/1/2001
סיעת ש"ס פנתה היום ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון מישאל חשין בבקשה להוציא צו מניעה נגד ח"כ אופיר פינס, סיעת ישראל אחת ועיתון "מעריב".

העותרים מבקשים לאסור שימוש באינטרנט לצורכי תעמולת בחירות.

העותרים טוענים כי על פי פרסום בעיתון "מעריב" מהיום, תבצע מחר יום שני, 29 בינואר 2001, סיעת ישראל אחת תעמולת בחירות באמצעות אתר האינטרנט של "מעריב", במסגרתה ינהל ח"כ אופיר פינס "צאט" עם גולשי האתר.

העותרים מציינים בעתירתם כי "עקיפת ההגבלות הקבועות בחוק התעמולה באשר לשידור באמצעים אלקטרוניים, באמצעות ניהול תעמולה ברשת האינטרנט, היא עשיית פלסתר מלשון החוק ורוחו, ההופכת את סדרי התעמולה הקפדניים הקבועים בחוק התעמולה באשר לשידורי התעמולה – לחכא ואתלולא".

הגורמים מבקשים לגזור את האיסורים של שידורי התעמולה באינטרנט מהאיסורים המתייחסים לשידורי רדיו וטלוויזיה.


 

 

.